Kiểu Chữ Đẹp Trong Yahoo Mail


Đy l một sỗ thủ thuật tạo chữ c hiệu ứng trong email Yahoo. Cc bạn c thể thay đổi mu chữ, mu của bng chữ, font, size chữ... ty theo của mnh. Đối với cc kiểu chữ khai bo mu bằng gi trị thập lục phn, cc bạn c thể tham khảo thm những gi trị của mu ở bảng Foreground Color trn thanh trạng thi để tạo mu chữ theo mnh.

Đầu tin bạn hy vo Compose sau đ chọn .View HTML ,copy v Paste đoạn m ny vo :

Tạo kiểu chữ mờ dần:

<SPAN style="FONT-SIZE: 36; FILTER: Alpha (Opacity=100, Finish Opacity=0, Style=1, StartX=0, StartY=0, FinishX=580, FinishY=0); WIDTH: 357; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial Black; HEIGHT: 50">Xin Chao!</SPAN>

Tạo kiểu chữ pha mu mờ dần:

<font size=3><font COLOR=#FF0404>H</FONT><FONT COLOR=#D5042D>E</FONT><FONT COLOR=#AB0457>L</ FONT><FONT COLOR=#820481>L</FONT><FONT COLOR=#5805AB>O<JFONTXFONT COLOR=#2E05D5>!<JFONT></ font>

Tạo kiểu chữ pha mu mờ dần gợn sng:

<font size=3> <sup> <FONT COLOR=#FF0404>B</FONT> </ sup><sub><font
COLOR- #D5042D>Y</FONT><SUB> <FONT
COLOR-#AB0457>E</FONT><FONTCOLOR-#820481>!</FONT>
Cặp thẻ <sup>,</sup> dng để đưa chữ ln cao, cn cặp <sub>,</sub> để đưa chữ xuống thấp.

Tạo kiểu chữ "rằn ri":

<SPAN style="FONT-SIZE: 18; FLLTER: Mask (color=#FF0000) Shadow(Color=#0000FF, Direction=225) Chroma(color #FF0000); WIDTH: 357; FONT-FAMILY: Arial Black; HEIGHT: 20">Xin Chao ! <JSPAN>