Tạo Hình Trái Tim Và Ảnh Nền Động Trong Yahoo Mail


Để Tạo hình trái tim trong Yahoo Mail bạn hãy vào Compose như lúc gởi thư bình thường .
Sau đó nhấp chuột vào View HTML như hình sau :


Sau đó Bạn copy đoạn mã này Paste vào chỗ soạn thư :
<center>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;YY&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;YYYY</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;Y</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;YYY</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;YY&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y</font></marquee>
<marquee direction=down scrollamount=1 height=15><font face=webdings size=3 color=#ff0000>YYY&nbsp;YY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;YYY</font></marquee>
</center>

 Tạo Ảnh Nền Động 

Bạn Copy Và Paste Đoạn Mã Này vào phần soạn thư:

 

<font size=4 color=green style=background:url(http://dienhoa.vnn.vn/03072001/nb_220606b.gif)>Thư bạn viết ở đây</font>

hoặc


<font size=5 color=blue
style=background:url(http://members.aol.com/sunstar253/images/gliter.gif)>Thư Bạn Viết Ở đây!</font>

Sau đó Bạn Bỏ dấu chọn lựa Ở View HTML để trở lại bình thường và viết thư